fotolijn

In veilige handen

Een veilige omgeving is belangrijk. Zeker binnen Scouting, waar je met minderjarigen werkt. Dit betekent dat, naast de aanwezigheid van een fysiek veilige (speel)omgeving en veilige materialen, alle leden zich ook veilig moeten kunnen voelen.

Grensoverschrijdend gedrag is een lastig onderwerp. Geen enkele Scoutinggroep hoopt dat het gebeurt. En juist daarom is het van belang dat erover gesproken wordt. Als groep heb je de taak het onderwerp op de agenda te zetten en de kans op grensoverschrijdend gedrag te verkleinen. Openheid en preventief beleid helpen hierbij. Het stappenplan hieronder is onderdeel van het landelijke programma 'In veilige handen' en kan je helpen om achter de schermen alles zo te regelen dat minderjarigen echt in veilige handen zijn binnen het vrijwilligerswerk. 

ondertekening in veilige handen Oud-Bestuurslid Frans Dieker (Foto Links) heeft in 2012 het convenant "In veilige handen" ondertekend. Hiermee wil scouting Duiven een serieus signaal afgegeven dat ongewenst gedrag niet thuishoort bij een scoutingvereniging. Door het 13 stappenplan te volgen van het project veilige handen, wordt deze zekerheid gewaarborgd. Scouting kader en leiding worden getraind. Het project is inmiddels afgesloten met een keurmerk. 

 

De verklaring vind je hier onder:

Scouting Duiven verklaart hiermee dat:

1. De maximaal haalbare voorzorgsmaatregelen te nemen binnen de eigen organisatie om seksueel misbruik van minderjarigen in het vrijwilligerswerk te voorkomen. 

2. Er zorg voor te dragen dat deze maatregelen toepassing krijgen in de praktijk van de lokale activiteiten. 

3. Waar mogelijk actief gebruik te maken van de methoden en materialen in de stappenplannen die voor dit doel in het project ‘In Veilige Handen’ zijn ontwikkeld, waaronder de gedragscode. 

 4. Ervoor te zorgen dat in de eigen organisatie besluiten zijn genomen en draagvlak gecreëerd is voor de toepassing van de maatregelen ter preventie van seksueel misbruik van minderjarigen, binnen een jaar na ondertekening. 

 5. De intentie te hebben om zich aan te sluiten bij het registratiesysteem ten behoeve van het voorkomen van seksueel misbruik van minderjarigen in het vrijwilligerswerk, dat in 2010 in werking wordt gesteld.

ivh-banner-300x250 Onder seksueel misbruik verstaan we: 'Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en /of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene- minderjarige, hulpverlener-cliënt, leerkrachtleerling, trainer-pupil, leiding–jeugdlid, e.d.); en /of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens de zedenwetgeving in het Wetboek van Strafrecht.' Het doel van de intentieverklaring is te zorgen voor een veilig klimaat binnen de eigen organisatie door seksueel misbruik bespreekbaar te maken, alle betrokkenen bij de organisatie goed te informeren over het beleid t.a.v. seksueel misbruik, het risico op seksueel misbruik zo klein mogelijk te maken en incidenten op adequate manier af te handelen. De organisaties staan hierin niet alleen. Zij worden ondersteund door het project “In Veilige Handen”.

in veilige handen intentieverklaring sd

 

Het laatste nieuws!

In veilige handen

inveiligehanden tekst

Wij horen bij

Afbeeldingsresultaat voor regio klein gelderland

Scouting Duiven!